W dniu 2 maja 2010 roku w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Muszynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej .

Zebrani podjęli uchwały w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia bilansu wraz z rachunkiem wyników Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2009 rok.
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2009 rok.
 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2009 rok.
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2009 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2009 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2009 rok,
 • wyboru Prezesa TMZM na kolejną kadencję obejmującą lata 2010-2014,
 • wyboru członków Zarządu TMZM na kolejną kadencję obejmującą lata 2010-2014,
 • wyboru członków Komisji Rewizyjnej TMZM na kolejną kadencję obejmującą lata 2010-2014,
 • wyboru członków Sądu Koleżeńskiego TMZM na kolejną kadencję obejmującą lata 2010-2014,
 • przyjęcia „Planu pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej lata 2010/2011.

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej w głosowaniu tajnym dokonało wyboru organów statutowych Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na kadencję obejmującą lata 2010 do 2014.

Na Prezesa Zarządu TMZM wybrano Pana Adama Mazura

W skład Zarządu, który po ukonstytuowaniu się w dniu 8 maja 2010 roku zostali wybrani:

 1. Maciej Palej – Wiceprezes
 2. Aleksandra Wołowiec – Skarbnik
 3. Juliusz Jarończyk – Sekretarz
 4. Helena Jarosz – Członek
 5. Helena Zbożeń – Członek

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani

 1. Marian Adamczyk Komisji Rewizyjnej
 2. Małgorzata Przyboś
 3. Stanisław Zygadło

W skład Sądu Koleżeńskiego  zostali wybrani

 1. Kazimierz Przyboś
 2. Barbara Barszcz
 3. Antoni Polański

Na stronie internetowej znajdą Państwo sprawozdanie  finansowe za rok obrotowy 2009 wraz z informacją dodatkową ,  sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej TMZM z działalności w 2009 roku

Comments are closed.