Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej decyzją Ministra Sprawiedliwości rzeczpospolitej Polskiej w dniu 26 lutego 2010 roku zostało wpisane do wykazu instytucji , organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń , których mowa w art. 47,49 i 57a Kodeksu Karnego.

Pobierz => Decyzja

Nawiązka jest to represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Według prawa polskiego sąd może zasądzić nawiązkę w wysokości do 100 000 złotych (art. 48 k.k.) w wypadku:

  • skazania za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia
  • skazania za przestępstwo przeciwko środowisku ,
  • skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 albo 355, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • skazania za przestępstwo pomówienia,

Leave your comment