NASZ STATUT

Statut Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej wersja obowiązująca uchwalona w dniu 6 marca 2011 roku – obowiązująca od dnia 20-04-2011 roku => KLIKNIJ 

==================================================================================

Statut Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej – wersja arhiwalna obowiązująca do 20-04-2011 roku.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
 2. Towarzystwo zostaje powołane na czas nieokreślony.
 3. Siedzibą Towarzystwa jest Muszyna.
 4. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli wymagają tego cele Towarzystwa, może ono prowadzić działalność również poza granicami Polski. Szczególnie ważnym obszarem dla działalności Towarzystwa jest Ziemia Muszyńska, przez którą rozumie się obszar historycznego Państwa Muszyńskiego.
 5. Towarzystwo posiada własne logo, które używane jest na dokumentach i wydawnictwach Towarzystwa.
 6. Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania i może pozostawać członkiem tych organizacji z poszanowaniem zasady autonomii Towarzystwa.
 7. Towarzystwo posiada stronę internetową na której informuje o swojej działalności.
 8. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków i działa na rzecz ogółu społeczeństwa Ziemi Muszyńskiej i nią zainteresowanych. Do prowadzenia swych spraw i programów Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
 9. Rozdział II
  Cele i formy działania

 10. Celem Towarzystwa jest:
  1. upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i współczesnym obliczu Ziemi Muszyńskiej,
  2. wspieranie działań na rzecz chronienia dziedzictwa narodowego, zabytków kultury materialnej, sztuki ludowej oraz przyrody,
  3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  4. inspirowanie i prowadzenie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej,
  5. realizowanie i wspieranie działalności wydawniczej służącej popularyzacji Ziemi Muszyńskiej,
  6. nawiązanie kontaktów z osobami z różnych regionów Polski, które zainteresowane są Ziemią Muszyńską,
  7. rozwinięcie współpracy z osobami oraz organizacjami pozarządowymi z innych krajów zainteresowanych współpracą, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej ze Słowacją,
  8. gromadzenie środków na fundusze stypendialne i udzielanie stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół,
  9. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
 11. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
  1. pracę wyspecjalizowanych sekcji: (1) inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, (2) ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska, (3) historii i ochrony zabytków, (4) twórczości artystycznej i zespołów folklorystycznych, (5) wydawniczej,
  2. współdziałanie z władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Ziemi Muszyńskiej,
  3. współpracę z osobami oraz organizacjami pozarządowymi z innych miejscowości w Polsce i poza jej granicami zainteresowanymi współdziałaniem, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przygranicznych na Słowacji,
  4. wydawanie rocznika Almanach Muszyny oraz miesięcznika Harnik,
  5. prowadzenie Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.
 12. Towarzystwo prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność w sferze pożytku publicznego Dochód z działalności Towarzystwa jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.

 13. Rozdział III

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

 14. W skład Towarzystwa wchodzą:
  1. członkowie zwyczajni
  2. członkowie honorowi
  3. członkowie wspierający.
 15. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
 16. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo złożyć odwołanie do Walnego Zebrania, które rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 17. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa,
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Towarzystwa,
  5. brać udział w pracach, zebraniach i przedsięwzięciach Towarzystwa.
 18. Członek zwyczajny jest obowiązany do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  2. regularnego opłacania składek na rzecz Towarzystwa,
  3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
  4. dbania o dobre imię i majątek Towarzystwa,
  5. promowania celów Towarzystwa i zjednywania mu członków.
 19. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Towarzystwa i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Towarzystwa.
 20. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 21. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Towarzystwa,
  2. śmierci lub utraty osobowości prawnej,
  3. skreślenia uchwałą Zarządu wobec nie opłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy lub trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu,
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa,
  5. wykluczony lub skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania, które rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad i jego decyzja jest ostateczna.
 22. Rozdział IV
  Władze Towarzystwa

 23. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zebranie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 24. Wybory Zarządu, w tym Prezesa, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego odbywają się na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym, w obecności ponad połowy członków Towarzystwa.
 25. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie nie później niż 30 dni po tym terminie, na którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków. W powyższym trybie mogą być podejmowane uchwały we wszystkich sprawach z wyjątkiem uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i zmianie jego statutu.
 26. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Towarzystwa, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, oraz w wypadku rezygnacji Prezesa, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 27. Członkowie Towarzystwa pełnią funkcje w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim społecznie.
 28. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 29. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 30. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa, nie później niż 30 dni do daty żądania lub wniosku.
 31. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa, z zastrzeżeniem punktu 22.
 32. Członek Towarzystwa może upoważnić pisemnie innego członka do glosowania w jego imieniu na Walnym Zebraniu.
 33. Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący Walnego Zebrania wybierany w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 34. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. ustalanie programu Towarzystwa,
  2. przyjmowanie rocznych sprawozdań z realizacji programu oraz rocznych sprawozdań finansowych,
  3. uchwalanie statutu i jego zmian,
  4. zatwierdzenie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  5. wybór i odwołanie Prezesa i Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  6. absolutorium dla Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  7. ustalanie składek członkowskich,
  8. rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenie jego majątku,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 35. Zarząd składa się z od 5 do 7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Zarząd podejmuje działania w sprawach wynikających ze statutu, w tym :
  1. realizuje uchwały Walnego Zebrania
  2. kieruje działalnością programowa i organizacyjną Towarzystwa,
  3. zatwierdza roczny budżet Towarzystwa i przygotowuje roczne sprawozdania finansowe z jego realizacji,
  4. zarządza majątkiem, w tym podejmuje decyzje w sprawie nabycia i zbycia majątku oraz zaciągania zobowiązań,
  5. reprezentuje Towarzystwo.
 36. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego i dla potrzeb Walnego Zebrania sprawuje funkcje kontrolne. Kadencja trwa 4 lata. Komisja Rewizyjna winna raz w roku dokonać kontroli działalności Towarzystwa przedstawiając wyniki Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu, łącznie z wnioskiem w sprawie absolutorium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
 37. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa,
  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 38. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, które na pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego i jego zastępcę. Sąd Koleżeński sporządza protokół ze swoich czynności, dąży do polubownego załatwienia sporów między członkami Towarzystwa, wynikających z ich działalności w ramach Towarzystwa.
 39. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sadu Koleżeńskiego nie mogą:
  1. być skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
  2. otrzymywać z tytułu udziału w powyższych władzach Towarzystwa zwrotu kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w artykule 8 punkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 40. Rozdział V
  Majątek Towarzystwa

 41. Majątek Towarzystwa stanowią:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy, spadki,
  3. wpływy z działalności statutowej,
  4. dotacje, granty,
  5. inne składniki majątkowe.
 42. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu (w tym Skarbnik) działających łącznie.
 43. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 44. Towarzystwo zamieszcza na swojej stronie internetowej roczne sprawozdania finansowe.
 45. Towarzystwo nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać majątek Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  4. zakupywać na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 46. Rozdział VI
  Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 47. Uchwalenie przez Walne Zebranie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 48. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zabranie.
 49. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie wskazuje fundację lub stowarzyszenie mające podobne cele, na rzecz których przejdzie majątek Towarzystwa po wypełnieniu jego zobowiązań.