Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na podstawie §14 ust 3 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, które odbędzie się w budynku „Muzeum Państwa Muszyńskiego”  w Muszynie ul. Krzywa 1 w dniu 22 czerwca 2013 roku (tj sobota)

o godzinie 1000 – w pierwszym terminie

o godzinie 1030 – w drugim terminie

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej  informuje, że rejestracja Członków TMZM będzie możliwa od godziny 945

Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania przywitanie przybyłych Członków i zaproszonych gości.
 2. Wybór prezydium zebrania: przewodniczącego, sekretarza oraz członków.
 3. Wybór Komisji:
 • mandatowej
 • uchwał i wniosków
 1. Stwierdzenie quorum przez komisję mandatową.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad
 4. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2012 rok, przedstawienie bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat  Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2012 rok, oraz przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Walnym Zebraniu Członków TMZM.

Sprawozdanie z wydatkowania środków w ramach programów stypendialnych prowadzonych

przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej w 2011 roku.

 1. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2012 rok.
 2. Złożenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2012 rok.
 3. Dyskusja.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)   Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:  bilansu wraz z rachunkiem wyników Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2012 rok.

2)   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2012 rok.

3)   zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2012 rok.

4)   udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2012 rok (każdemu członkowi zarządu oddzielnie)

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2013 rok.

13.  Wolne wnioski.

14.  Przyjęcie uchwał i wniosków ustalonych przez Komisję Wnioskową.

15.  Zakończenie obrad.

W związku z powyższym zapraszamy Panią/Pana do wzięcia udziału w Walnym Zwyczajnym  Zebraniu Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej .

Comments are closed.