Muszyna dnia  26 maja 2014 roku

CZŁONKOWIE  TOWARZYSTWA

MIŁOŚNIKÓW ZIEMI    MUSZYŃSKIEJ

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej działając na podstawie §14 ust 3 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, które odbędzie się w budynku „Muzem Państwa Muszyńskiego” w Muszynie ulica Krzywa 1 w dniu 15 czerwca 2014 roku (tj niedziela)

o godzinie 1400 – w pierwszym terminie

o godzinie 1430 – w drugim terminie

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej  informuje, że rejestracja Członków TMZM będzie możliwa od godziny 1345

Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania przywitanie przybyłych Członków i zaproszonych gości.
 2. Wybór prezydium zebrania: przewodniczącego, sekretarza oraz członków prezydium.
 3. Wybór Komisji:
 • mandatowo-skrutacyjnej
 • uchwał i wniosków ,
 1. Stwierdzenie quorum przez komisję mandatową.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2013 rok, przedstawienie bilansu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, oraz przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Walnym Zebraniu Członków TMZM.

Sprawozdanie z wydatkowania środków w ramach programów stypendialnych prowadzonych

przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej w 2013.

 1. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2013 rok.
 2. Złożenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2013 rok.
 3. Dyskusja.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia bilansu wraz z rachunkiem wyników Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 20013 rok.
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2013 rok.
  3. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2013 rok.
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2013 rok (każdemu członkowi zarządu oddzielnie)
  5. udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2013 rok (każdemu członkowi oddzielnie)
  6. udzielenia absolutorium członkom Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2013 rok (każdemu członkowi oddzielnie)

12   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa TMZM na kolejną kadencję 2014-2018

13   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu TMZM na kolejną kadencję 2014-2018

14   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej TMZM na kolejną kadencję 2014-2018

15   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Sądu Koleżeńskiego TMZM na kolejną kadencję 2014-2018

16   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej lata 2014/2015.

17 Wolne wnioski.

18   Przyjęcie uchwał i wniosków ustalonych przez Komisję Wnioskową.

19   Zakończenie obrad.

W związku z powyższym zapraszamy Panią/Pana do wzięcia udziału w Walnym Zwyczajnym  Zebraniu Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej .

Za zarząd

Comments are closed.