Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej działając na podstawie §14 ust 3 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, które odbędzie się w budynku „Dworu Starostów” ul. Kity w dniu 24 kwiecień 2016 roku (tj. niedziela)
o godzinie 15.00 – w pierwszym terminie
o godzinie 15.15 – w drugim terminie

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej informuje, że rejestracja Członków TMZM będzie możliwa od godziny 14.45

Porządek obrad :
1. Otwarcie zebrania przywitanie przybyłych Członków i zaproszonych gości.
2. Wybór prezydium zebrania: przewodniczącego, sekretarza oraz członków prezydium.
3. Wybór Komisji:
• mandatowo-skrutacyjnej
• uchwał i wniosków,
4. Stwierdzenie quorum przez komisję mandatową.
5. Przyjęcie Regulaminu obrad
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2015 rok, przedstawienie bilansu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej oraz przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Walnym Zebraniu Członków TMZM.
Sprawozdanie z wydatkowania środków w ramach programów stypendialnych prowadzonych
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej w 2015
8. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2015 rok.
9. Złożenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2015 rok.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zatwierdzenia bilansu wraz z rachunkiem wyników Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2015 rok.
2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2015 rok.
3. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członka Zarządu TMZM na kadencję 2014-2018
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członka Komisji Rewizyjnej TMZM na kadencję 2014-2018
14. Wolne wnioski.
15. Przyjęcie uchwał i wniosków ustalonych przez Komisję Wnioskową.
16. Zakończenie obrad.

Comments are closed.