Zarząd TMZM działając na podstawie paragrafu 14 ust. 3 Statutu TMZM zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawce członków TMZM dn. 30 .06. 2019 r. w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego. godz. 13:00 – w pierwszym terminie ; godz. 13:45 w drugim terminie. Zarząd TMZM informuje, że rejestracja członków będzie możliwa od godz. 13:00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór prezydium. przewodniczącego, sekretarza oraz członków prezydium.
3. Wybór Komisji:
*mandatowo-skrutacyjnej.
* uchwał i wniosków.
4. Stwierdzenie quorum przez komisję mandatową.
5. Przyjęcie Regulaminu obrad.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności TMZM za 2018 r. , przedstawienie bilansu TMZM oraz przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Walnym Zebraniu członków TMZM.
8. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TMZM za 2018 r.
9. Złożenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego TMZM za 2018 r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał.
12. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2020.
13. Przyjęcie programu na 2020 r.
14. Przyjęcie uchwał i wniosków zgłoszonych przez komisję Uchwał i Wniosków.
15. Zakończenie.

Comments are closed.